Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε μία μόνο φάση με 8 θέματα χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες: Cisco Webex Meetings & Quizizz.

Ο χρόνος για την απάντηση των 4 πρώτων θεμάτων είναι 5 λεπτά και των επόμενων 4 θεμάτων είναι 10 λεπτά. Μετά από κάθε ερώτηση θα παρουσιάζεται η αναλυτική επεξήγηση του θέματος από την επιστημονική επιτροπή και ο κάθε μαθητής θα βλέπει το σκορ του και την κατάταξη του. Έπειτα θα ακολουθεί το επόμενο θέμα. Η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα βάσει αλγορίθμου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Αξιολόγηση διαγωνιζόμενου μαθητή ανά ερώτηση       Πόντοι
Δεν δόθηκε απάντηση ή δόθηκε λανθασμένη απάντηση0
Απάντησε ορθά600
Extra Time Bonus (Ανάλογα με την ταχύτητα ορθής απάντησης)0 – 400

Όλοι οι μαθητές θα παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής ενώ οι πέντε μαθητές που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία θα παραλάβουν και τιμητικούς επαίνους.